АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ФИРМА СЭЛМА»   

Отдел сбыта: тел.: +7 (3652) 58-30-52, 58-30-54; 
Факс: +7 (3652) 58-30-53, 66-80-82 

Продажа сварочной проволоки 
тел. +7 978 728-88-22

Информация

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК


ПП "Аудиторська фірма "Кримська аудиторська служба" про фінансову
звітність Публічного акціонерного товариства Електромашинобудівний
завод "Фірма СЕЛМА" за станом на 31.12.2011р.
Даний аудиторський висновок призначений учасникам Публічного
акціонерного товариства Електромашинобудівний завод "Фірма СЕЛМА"
(далі - Публічне АТ "Фірма СЕЛМА"), а також для подання до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
ПП "Аудиторська фірма "Кримська аудиторська служба" (ідентифікаційний
номер за ЄДРПОУ 31039499) згідно з угодою № 120215 від 20.02.2012р.
проведена перевірка фінансової звітності Публічного АТ "Фірма СЕЛМА",
яка складається з балансу за станом на 31.12.2011р. (ф. № 1), звіту
про фінансові результати за 2011р. (ф. № 2), звіту про рух грошових
коштів за 2011 рік (ф.№3), звіту про власний капітал за 2011р. (ф.№4)
та приміток до річної фінансової звітності за 2011р. (ф.№5) на
предмет повноти, достовірності та відповідності чинному
законодавству, встановленим нормативам.
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності товариства
є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші
нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення
товариства.
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та
достовірне представлення цієї фінансової звітності відповідно до
Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог
чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу
охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю
стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів,
які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки;
вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових
оцінок, які відповідають обставинам.
Рiвень суттєвостi проведення аудиту фiнансової звiтностi Публічного
АТ "Фірма СЕЛМА" за перiод з 01.01.2011р. по 31.12.2011р., у
вiдповiдностi до внутрiшнiх положень ПП "Аудиторська фiрма "Кримська
аудиторська служба", встановлювався з метою виявлення суттєвих
вiдхилень у фiнансовiй звiтностi та на пiдставi професiйного судження
згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту. Аудиторською фірмою визначен рівень суттєвості для Публічного АТ
"Фірма СЕЛМА"  на рiвнi 5% від валюти балансу.
В період перевірки вивчено та проаналiзовано за перiод з 01 сiчня
2011 року по 31 грудня 2011 року по товариству рiвень органiзацiї,
постановки та автоматизацiї бухгалтерського облiку, рiвень
внутрiшнього контролю, а також загальну тенденцiю складання i подання
фiнансової звiтностi; зiбрано необхiдну кiлькiсть аудиторських
доказiв для пiдтвердження достовiрностi фiнансових звiтiв Публічного
АТ "Фірма СЕЛМА" у всiх суттєвих аспектах.
Згідно з Законом України від 16.07.1999р. № 996-XIV "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" і відповідно
до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку з метою забезпечення
єдиних принципів, методів, процедур, використовуваних на підприємстві
для складання фінансової звітності і забезпечення аналізу
фінансово-господарської діяльності підприємства, в Публічному АТ
"Фірма СЕЛМА" виданий наказ "Про облікову політику" від
26.12.2008р.№225, згiдно якого облiкова полiтика в товариствi є
єдиною i незмiнною.
Аудитором вивчено облiкову полiтику Публічного АТ "Фірма СЕЛМА" та
зiбрано необхiдну кiлькiсть аудиторських доказiв для пiдтвердження
вiдповiдностi впровадженої облiкової полiтики товариством вимогам
дiючих нормативних актiв з бухгалтерського облiку та фiнансової
звiтностi, а також для пiдтвердження його виконання.
На протязi перiоду, що перевiрявся, облiкова полiтика товариства
iстотних змiн не зазнала.
Відповідно до п.5 статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні" на підприємстві застосовується
журнально-ордерна форма обліку з дотриманням принципів, викладених в
Інструкції щодо застосування єдиної журнально-ордерної форми обліку.
Згідно зі ст. 3 і ст. 7 Закону України від 16.07.1999р. № 996-XIV
"Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні"
відповідальність за підготовку і достовірне відображення інформації у
фінансовій звітності, наданій до перевірки, несе генеральний директор
Публічного АТ "Фірма СЕЛМА" Тімін Олександр Олександрович та головний
бухгалтер Лебедь Ольга Іванівна.
ПП "Аудиторська фірма "Кримська аудиторська служба" відповідає за
висловлювання думки щодо достовірності фінансової звітності
Публічного АТ "Фірма СЕЛМА" на підставі результатів даної
аудиторської перевірки згідно з Законом України від 22.04.1993р.
№3125-XII "Про аудиторську діяльність" (за редакцією закону від
14.09.2006р. № 140-V).
 У вiдповiдностi до вимог Цивiльного кодексу України та професiйної
етики аудитор не пов'язаний майновими iнтересами з товариством чи з
його акцiонерами.
Дана аудиторська перевірка проведена відповідно до Міжнародних
стандартів аудиту, які передбачають від аудитора дотримання етичних
вимог, відповідного планування і проведення аудиту для достатньої
впевненості в тому, що фінансова звітність Публічного АТ "Фірма
СЕЛМА" не має істотних відхилень, відповідає встановленим вимогам
щодо її складення і розкриття, прийнятої облікової політики і
відображення в ній, за всіма наявними аспектами, об'єктивної
інформації про фінансове положення господарського товариства за
станом на 31.12.2011р.
Перевірка базувалася на застосуванні загальних наукових і спеціальнихметодів контролю і включала аналіз проведених тестів, визначення
принципів бухгалтерського обліку, на підставі яких складена
звітність, дослідження наявних оцінок, якими керувався замовник при
складанні звітності.
Аудиторськi докази були зiбранi шляхом застосування таких
аудиторських процедур, як перевiрка та пiдрахунок (обчислення),
шляхом спiвставлення даних головної книги, журналiв-ордерiв та
оборотно-сальдових вiдомостей по бухгалтерським рахункам.
Перевірено інформацію, яка підтверджує цифровий матеріал, що увійшов
до основи складання звітності.
Залишки бухгалтерських рахунків, які є вступними на дату початку
дійсної аудиторської перевірки (01.01.2011р.), взяті з фінансової
звiтностi товариства за 2010р.
Перевірка була проведена вибірковим методом по даним головної книги,
оборотно-сальдової відомості із залученням регістрів аналітичного
обліку і вибірковим залученням по окремих господарських операціях
первинних документів.
Керуючись власним досвідом і знанням клієнта, застосувавши оціночний
метод визначення ступеня аудиторського ризику, тобто ризику, що
беруть на себе аудитори,  даючи висновок про повну вірогідність даних
зовнішньої звітності, у той час як там  можливі помилки і пропуски,
що не потрапили в поле зору аудиторів, рахуємо, що у даній перевірці
існував середній аудиторський ризик. Ця оцінка  аудиторського ризику
була використана при плануванні перевірки товариства.
ПП "Аудиторська фірма "Кримська аудиторська служба" під час перевірки
Публічного АТ "Фірма СЕЛМА" керувалася:
" Законом України від 19.09.1991р. №1576-XII "Про господарські
товариства" (зі змінами і доповненнями);
" Законом України від 23.02.2006р. № 3480-IV "Про цінні папери і
фондовий ринок";
" Законом України від 30.10.1996р. №448/96-ВР "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" (зі змінами і
доповненнями);
" Законом України від 22.04.1993р. №3125-XII "Про аудиторську
діяльність" (за редакцією закону від 14.09.2006р. № 140-v);
" Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні" від 16.07.1999р. №996-XIV (зі змінами і доповненнями);
" Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими
Міністерством фінансів України;
" Міжнародними стандартами аудиту і етики, прийнятими Національними
рішенням Аудиторської Палати України від 18.04.2003р. № 122/2;
" Положеннями про розкриття інформації емітентами цінних паперів,
затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 19.12.2006р. №1591 (зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 05.02.2007р. за №97/13364) (із змінами і доповненнями);
" Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації
емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики),
затвердженими рішенням Держкомісії з цінних паперів та фондового
ринку від 29.09.2011р. №1360 (зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 28.11.2011р. за №1358/20096);
" Методичними рекомендаціями відносно визначення вартості чистих
активів акціонерних товариств, схваленими рішенням Державної комісії
з цінних паперів і фондового ринку від 17.11.04р. № 485.
ПП "Аудиторська фірма "Кримська аудиторська служба" вважає, що врезультаті проведеної перевірки отримано достатньо підстав і
відповідних аудиторських доказів для висловлення своєї професійної
думки щодо предмету перевірки.
Система бухгалтерського обліку, визначена підприємством в цілому
відповідає Закону України від 16.07.1999р. №996-XIV "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" і Положенням
(стандартам) бухгалтерського обліку, затвердженим Міністерством
фінансів України.
Фінансова звітність Публічного АТ "Фірма СЕЛМА"  підготовлена
відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87, і з усіх наявних
аспектів достовірно та повно надає фінансову інформацію про
діяльність товариства за станом на 31.12.2011р. фінансовий стан
товариства, його фінансові результати та рух грошових коштів за
2011р., за винятком окремих невідповідностей.
В результаті проведення аудиту встановлено, що надана інформація дає
дійсне та повне уявлення про склад, оцінку та розмір активів,
зобов'язань та власного капіталу товариства станом на 31.12.2011р.
ОСНОВНІ ДАНІ ПРО ГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО:
Найменування товариства Публічне акціонерне товариство
Електромашинобудівний завод "Фірма СЕЛМА"
Місцезнаходження
(юридична і фактична адреса) 95000, АРКрим, м.Сімферополь,
вул.Генерала Васильєва, буд.32А.
Код ЄДРПОУ 20732066
Організаційно-правова форма товариства Публічне акціонерне
товариство
№ свідоцтва про держ. реєстрацію, дата видачі свідоцтва № 1 882 105
0010 000647
(серія АО1 № 630353 от 22.04.2011р.)
Орган, що видав свідоцтво Виконком міської Ради м.Сімферополь.
Поточний рахунок 26009310231
МФО 328168
Назва банку ПАТ "МАРФІН Банк" м.Іллічевск.
Основні види діяльності за КВЕД згідно з довідкою статистики №462669
від 29.04.2011р. 29.43.1- виробництво інших верстатів;
29.43.2- ремонт,технічне обслуговування та монтаж верстатів;
31.62.3- ремонт та технічне обслуговування іншого електричного
устаткування, не віднесеного до інших групувань;
45.21.1 - будівництво будівель;
55.23.0 - надання інших місць для тимчасового проживання,не
віднесених до інших групувань;
63.40.0- організація перевезення вантажів.
Дані про засновників Фонд держмайна АРКрим
СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ.
Відкрите акціонерне товариство Електромашинобудівний завод "Фірма
СЕЛМА" створено у відповідності з вимогами законодавства України на
підставі наказу Фонду державного майна Автономної Республіки Крим
№848 від 25 червня 1996 року і рішення загальних зборів закритого
акціонерного товариства "Фірма СЕЛМА" (протокол №1 від 18.06.1996р.).
Товариство створено шляхом перетворення закритого акціонерного
товариства "Фірма СЕЛМА" в відкрите акціонерне товариство
Електромашинобудівний завод "Фірма СЕЛМА", зареєстрованого рішеннямвиконкому міської Ради м.Сімферополь від 27.06.1996р.№375-р.,
перереєстроване рішенням від 30.05.1997р. № 314-р.
До перевірки надан статут Публічного АТ "Фірма СЕЛМА" у нової
редакції затверджений зборами акціонерів від 08.04.2011р. (протокол
№1). Державна реєстрація змін до установчих документів проведена
держреєстратором 22.04.2011р. № запису 18821050010000647.
Публічне акціонерне товариство Електромашинобудівний завод "Фірма
СЕЛМА" утворено з метою отримання прибутку і реалізація на його
основі програм товариства, зокрема розподіл прибутку між акціонерами,
сприяння економічному і соціальному розвитку регіону, задоволення
суспільних потреб в роботах, продукції і послугах товариства, а також
соціально-економічних інтересів акціонерів і членів трудового
колективу.
Предметом діяльності товариства є :
- випуск і поставка електрозварювального устаткування й апаратури
управління до електрозварювального устаткування;
- здійснення ремонтних робот електротехнічного й іншого устаткування;
- випуск виробів з металу, виготовлення нестандартного устаткування;
- випуск продукції загально машинобудівного призначення;
- здійснення будівельних, ремонтних і будівельно-монтажних робот;
- здійснення науково-технічной діяльності, розробка й впровадження
нових технологій, устаткування й інших засобів механізації і др.
Для забезпечення діяльності товариства був створений статутний
капітал в розмірі 4782460 (чотири мільйони сімсот вісімдесят дві
тисячі чотириста шістдесят) грн. поділений на 19129840 (дев'ятнадцять
мільйонів сто двадцять дев'ять тисяч вісімсот сорок) простих іменних
акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.
Реєстрація випуску акцій підтверджена свідоцтвом ДКЦПФР
(реєстраційний №269/1/11 від 23.05.2011р.)
Неоплаченого і вилученого капіталу за даними бухгалтерського обліку
товариства за станом на 31.12.2011р. немає.
За інформацією підприємства операції по викупу (в т.ч. по вилученню)
власних акцій в 2011р. не здійснювалися.
ІНШИЙ ДОДАТКОВИЙ КАПІТАЛ.
За даними бухгалтерського обліку Публічного АТ "Фірма СЕЛМА" інший
додатковий капітал на 01.01.2011р. складав 17328 тис.грн., на
31.12.2011р. сума додаткового капіталу складає 17418 тис.грн.
В бухгалтерському обліку інший додатковий капітал враховується на
наступних рахунках:
42.3 "Дооцінка активів" - 15299 тис. грн.;
42.4 "Безкоштовно отримані необоротні активи" - 49 тис. грн.;
42.5 "Інший додатковий капітал"- 2070 тис.грн.
Протягом 2011 року сталося збільшення додаткового капіталу на суму 90
тис.грн. в зв'язку із проведенням дооцінки основних засобів.
РЕЗЕРВНИЙ ФОНД.
Згідно з засновницькими документами і даними бухгалтерського обліку
Публічного АТ "Фірма СЕЛМА" резервний фонд товариства за станом на
31.12.2011р.складає 1196 тис.грн.
ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ І ЇХ ЗНОСУ.
Для ведення господарської діяльності товариство використовує основні
засоби (далі-ОЗ). Аналітичний і синтетичний облік ОЗ здійснюється на
балансовому рахунку 10 "Основні засоби" в розрізі субрахунків,
сформованих відповідно до вимог П(С)БО 7 "Основні засоби",затвердженого наказом МФУ від 27.04.2000р. № 92.
Облік інших необоротних матеріальних активів здійснюється на
балансовому рахунку 11 "МНМА" в розрізі субрахунків, визначених
Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань
і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженим
наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291.
Балансова вартість основних засобів і МНМА за станом на 01.01.2011р.
складала 21326 тис. грн., що відповідає даним оборотно-сальдової
відомості за 2011 рік.
Балансова вартість основних засобів і МНМА за станом на 31.12.2011р.
складає 21921 тис. грн., що також відповідає даним оборотно-сальдової
відомості за 2011р.
Впродовж 2011р. надійшло основних засобів на суму 2892 тис. грн. та
МНМА - 71 тис. грн., вибуло відповідно на суму 414 тис. грн. та 49
тис. грн.
Рух основних засобів впродовж 2011р. приведено нижче:
                                        (тис. грн.)
Субрах. Надійшло (первісна вартість) Вибуло (первісна вартість)
103 2406 18
104 203 147
105 33 97
106 110 44
109 140 108
111 - 1
112 71 48
Разом 2963 463
Розкриття інформації про наявність основних засобів за всіма певними
аспектами відповідає аналітичним даним бухгалтерського обліку.
Знос основних засобів підприємством нараховується відповідно до п.26
П(С)БО №7 "Основні засоби" - прямолінійним методом. Знос основних
засобів та МНМА за станом на 31.12.2011р. складає 27142 тис. грн.
Для обліку малоцінних необоротних матеріальних активів застосовується
рахунок 11, що відповідає Положенню (стандарту) бухгалтерського
обліку 7 "Основні засоби". Для нарахування амортизації малоцінних
необоротних активів  підприємство керується п.7 Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" з визначенням 100%
вартостей МНМА в першому місяці використання. За даними
оборотно-сальдової відомості за станом на 31.12.2011р. первісна
вартість МНМА складає 1742 тис. грн.
За даними бухгалтерського обліку товариства первісна вартість
нематеріальних активів за станом на 31.12.2011р. складає 147
тис.грн., що відповідає даним оборотно-сальдової відомості.
Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним
методом. Сума амортизації за станом на 31.12.2011р. складає 111 тис.
грн.
ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ВКЛАДЕНЬ.
За даними оборотно-сальдової відомості і балансу (ф.№1) Публічного АТ
"Фірма СЕЛМА" довгострокових та поточних фінансових інвестицій,
згідно з П(С)БО №12 "Фінансові інвестиції", затвердженим наказом
Міністерства фінансів України від 26.04.2000р. №31, за станом на
31.12.2011р. немає.
ОБЛІК ЗАПАСІВ.За даними бухгалтерського обліку Публічного АТ "Фірма СЕЛМА" розмір
запасів ТМЦ за станом на 31.12.2011р. складає 16859 тис.грн.
Для обліку ТМЦ підприємство керується Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 9 "Запаси" (із змінами і доповненнями).Запаси,
придбані (отримані) або вироблені зараховуються на баланс
підприємства за первинною вартістю, яка є собівартістю запасів.
Собівартість запасів, виготовлених власними силами в бухгалтерському
обліку підприємства визначається згідно П(С)БУ №16.
Для обліку ТМЦ підприємством застосовуються балансові рахунки 201,
202, 203,  204, 205, 206, 207, 209, 20.10, 22, 23, 25, 26, 28.
Оборотні активи у Публічного АТ "Фірма СЕЛМА" за станом на
31.12.2011р. представлені у вигляді запасів:
- сировина і матеріали - 2790 тис. грн.;
- паливо - 13 тис. грн.;
- запасні частини - 74 тис. грн.;
- купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби - 5173 т
ис. грн.;
- тара і тарні матеріали - 110 тис. грн.;
- малоцінні та швидкозношувані предмети - 532 тис. грн.;
- незавершено виробництво - 2239 тис. грн.;
- готова продукція - 5747 тис. грн.;
- товари - 181 тис. грн.;
Разом 16859 тис. грн.
Синтетичний облік виробничих запасів здійснюється на окремих рахунках
по видах запасів, а аналітичний облік - кількісно-сумовий. Облік
малоцінних і швидкозношуваних предметів на підприємстві здійснюється
на рахунку 22.
Рiчна iнвентаризацiя активiв i зобов'язань, проведення якої є
обов'язковим перед складанням рiчної фiнансової звiтностi, проведена
вiдповiдно до наказу генерального директора від 25.10.2011р. № 224.
Згiдно iнвентаризацiйним описам в ходi iнвентаризацiї матерiальних
цiнностей виявлена пересортування по номенклатурі і кількості, а
також надлишки, які були оприбутковані в бухгалтерському обліку
підприємства.
Пiдтвердити достовiрнiсть даних iнвентаризацiї матерiальних цiнностей
не представляється можливим через вiдсутнiсть представника
аудиторської фiрми у момент її проведення.
ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ І РОЗРАХУНКІВ.
За станом на 31.12.2011р. за даними балансу враховуються грошові
кошти в національній валюті України на загальну суму 181 тис. грн.,
що підтверджується залишками за поточними  рахунками підприємства.
Перевірка правильності обліку касових операцій здійснювалася
відповідно до вимог  Положення про ведення касових операцій в
національній валюті України, затвердженого ухвалою Правління
Національного банку України від 15.12.2004р. № 637 (зі змінами і
доповненнями).
Ліміт залишків готівки в касі на 2011р. встановлений згідно з наказом
генерального директора від 23.05.2011р. №118 у сумі 30000,00 грн. До
вказаної дати діяв ліміт, встановлений наказом генерального директора
від 22.03.2010р. № 57 у сумі 16580,00 грн.
Під час вибіркової перевірки правильності ведення обліку касових
операцій порушень не встановлено.
Авансові звіти підзвітними особами підприємства надаються своєчасновідповідно до діючого законодавства.
ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ І КРЕДИТОРАМИ.
Облік розрахунків з дебіторами за балансовими рахунками 361, 362,
372, 376, 377 і кредиторами за балансовим рахунком 631 "Розрахунки з
постачальниками і підрядчиками" і 681, 685 перевірявся вибірково. За
даними регістрів первісного обліку встановлено, що аналітичний облік
розрахунків з дебіторами і кредиторами здійснюється в розрізі
замовників.
За даними бухгалтерського обліку підприємства дебіторська
заборгованість за товари (роботи, послуги) станом на 31.12.2011р.
складає 414 тис. грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками з
бюджетом складає 4626 тис. грн., за виданими авансами - 5343 тис.
грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість за станом на 31.12.2011р.
складає 752 тис. грн., що відповідає даним бухгалтерського обліку
товариства.
Витрати майбутніх періодів за станом на 31.12.2011р. складають 525
тис. грн.
Поточні зобов'язання Публічного АТ "Фірма СЕЛМА" за станом на
31.12.2011р. складають 4431 тис. грн., з них:
- короткострокові кредити банків (ряд 500) 280   тис.грн.;
- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (ряд 530) 1
370 тис. грн.;
- поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом (ряд 550) 202 т
ис. грн.;
- поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування (ряд 570) 4
39 тис. грн.;
- поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів (ряд
540) 1057 тис. грн.;
- поточні зобов'язання за розрахунками з оплати труда (ряд 580) 8
91 тис. грн.;
- інші поточні зобов'язання (ряд 610) 192 тис. грн.;
Разом 4431 тис. грн.
ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА, ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.
Під час вибіркової перевірки бухгалтерського обліку операцій,
пов'язаних з реалізацією готової продукції, товарів, наданням послуг,
собівартості робіт і послуг, встановлено, що дані операції
здійснювалися відповідно до вимог чинного законодавства України з цих
питань.
Фінансовий результат визначається, виходячи з принципу нарахування, і
передбачає відображення в обліку доходів і витрат у момент їх
виникнення незалежно від дати надходження грошей.
Чистий дохід від реалізації продукції з в 2011р. складає 88119 тис.
грн.
Дохід відображається в бухгалтерському обліку відповідно до П(С)БО 15
"Дохід", затверджених наказом Мінфіну України від 29.11.1999 р. №
290, в сумі справедливої вартості активів, які отримані або
підлягають отриманню за 2011 рік.
Витрати визнані витратами 2011 року одночасно з визнанням доходу, для
отримання якого вони були здійснені.
Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі
збільшенням зобов'язань відповідно до П(С)БО 16 "Витрати",затвердженого наказом Мінфіну України від 31.12.1999 р. № 318 .
Витрати операційної діяльності за 2011р. склали 88185 тис. грн., за
елементами:
- матеріальні затрати 49010 тис. грн.;
- витрати на оплату праці 24765 тис. грн.;
- відрахування на соціальні заходи 9282 тис. грн.;
- амортизація 2453 тис. грн.;
- інші витрати 2675 тис. грн.;
Разом 88185 тис. грн.;
За результатами аудиторської перевірки встановлено, що в основному
дані, відображені в оборотних відомостях, наданих товариством в
період перевірки, стосовно витрат товариства за 2011р. відповідають
первинним документам та даним фінансової звітності.
Фінансовий результат - прибуток в сумі 895 тис.грн, який достовірно
підтверджує правильність оцінки доходів і витрат за звітний період,
відповідає ряд. 220 "Звіту про фінансові результати".
Перевірка фінансової звітності проводилася вибірковим шляхом за
даними оборотно-сальдової відомості з частковим залученням первинних
документів.
Вибірковою перевіркою взаємопогодження між затвердженими формами
звітності розбіжностей не встановлено.
Аудиторська фірма вважає, що звіт про фінансові результати за 2011р.
в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і
структуру доходів товариства, а також розкриває інформацію про них.
Дані бухгалтерського обліку товариства відповідають даним балансу
(форма №1) з валютою 53237 тис. грн. і звіту про фінансові результати
(форма №2) з прибутком 895 тис. грн. за звітний період з 01.01.2011р.
по 31.12.2011р.
ПРО ВАРТІСТЬ ЧИСТИХ АКТИВІВ.
За даними розрахунку вартості чистих активів, виконаного відповідно
до П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств", а також методичних
рекомендацій що до визначенням вартості чистих активів акціонерних
товариств, схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів і
фондового ринку від 17.11.2004р. №485, розмір чистих активів
Публічного АТ "Фірма СЕЛМА" перевищує розмір статутного фонду на
44024 тис. грн., тобто відповідає вимогам ст. 155 Цивільного кодексу
України.
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ.
Внутрішній контроль підприємства здійснюється ревізійною комісією
акціонерного товариства, створеною згідно рішенням зборів акціонерів.
Діяльність ревізійної комісії регламентується внутрішніми документами
товариства. Ревізійна комісія, діє відповідно до положення,
затвердженого загальними зборами акціонерів Публічного АТ "Фірма
СЕЛМА" 08.04.2011р. (протокол б/н).
Згідно з протоколом загальних зборів акціонерів Публічного АТ "Фірма
СЕЛМА" від 08.04.2011р. ревізійною комісією надано звіт про
результати перевірки фінансово - господарської діяльності Публічного
АТ "Фірма СЕЛМА" за 2010р.
ЗМІНИ В ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА.
Протягом звітного періоду в Публічному АТ "Фірма СЕЛМА" зміни, яківідносяться до особливої інформації згідно з ч.І ст.41 Закону України
"Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006р. № 3480-IV, не
здійснювалися.
Директор Л.С.Румянцева.
          
        Дата видачі аудиторського висновку      14 березня
2012р.
Дані про аудиторську фірму та її місцезнаходження:
ПП "Аудиторська фірма "Кримська аудиторська служба" здійснює свою
діяльність на підставі свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів
аудиторської діяльності № 2401, виданого відповідно до рішення
Аудиторської Палати України від 30.03.2001р. № 100 і продовженого
рішенням АПУ від 27.01.2011р. № 227/3.
Відповідно до рішення Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку
від 15.03.2007р. №553 ПП "Аудиторська фірма "Кримська аудиторська
служба" внесена до Реєстру аудиторів, що мають право проводити
перевірки фінансових установ, які надають послуги на ринку цінних
паперів (продовжено рішенням від 01.03.2011р.)
Місцезнаходження аудиторської фірми: 95015, АР Крим, м. Сімферополь,
вул. Данилова,43, тел/факс 8 (0652) 44-49-92.
 
Довідка про фінансовий стан
Публічного АТ  "Фірма СЕЛМА" за 2011р.
Показники для оцінки фінансового стану платоспроможності.
№ п/п Найменування показника На 31.12.2010р. На 31.12.2011р. Норма
тивні значення
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,34 0,04 0,25 - 0,5
2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) 7,64 6,52 1,0 -
2,0
3. Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) 0,94 0,92 0-25
- 0,5
4. Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) 0,07 0,09 0
,5 - 1,0
5. Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами 0,87 0,86 б
ільше 0,1
6. Коефіцієнт оборачіваємості запасів 5,96 4,91 -
7. Рентабельність продажів 0,04 0,01 -
1. Оцінка ліквідності підприємства.
1.1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових
коштів та їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до
поточних зобов'язань. Показує, яка частина поточних
(короткострокових) зобов'язань може бути погашена негайно. На кінець
звітного періоду значення коефіцієнту нижче за його нормативне
значення. Це свідчить про те, що в товаристві недостатньо грошових
коштів для розрахунків з кредиторами.
1.2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття).
Коефіцієнт покриття розраховується як відношення оборотних активів до
поточних зобов'язань підприємства і показує достатність ресурсів
підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточнихзобов'язань. Він дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи
скільки гривень поточних активів припадає на одну гривну поточних
зобов'язань. За даними фінансової звітності підприємства на кінець
звітного періоду поточні активи значно перевищують за величиною
поточні зобов'язання, підприємство  може розглядатися як таке, що
успішно функціонує.
2. Аналіз платоспроможності.
2.1  Коефіцієнт платоспроможності (фінансової стійкості).
Коефіцієнт платоспроможності (фінансової стійкості) розраховується як
відношення власного капіталу товариства до підсумку балансу і показує
питому вагу власного капіталу в загальній сумі коштів, авансованих до
ії діяльності.
Характеризує можливість підприємства  виконати свої зовнішні
зобов'язання завдяки використанню грошових коштів, без залучення
позикових коштів.
Товариство вважається фінансово стійким за умови, що частина власного
капіталу в загальній сумі фінансових ресурсів товариства складає не
менш 50%. Чим вище значення цього коефіцієнту, тим товариство
фінансово стійкіше, стабільніше і незалежніше від кредиторів.
Значення даного коефіцієнту на кінець звітного періоду вище за
норматив. Це означає, що частка власних коштів складає 92%, позикових
- 8%.
2.2  Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами.
Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами розраховується як
відношення величини чистого оборотного капіталу до величини оборотних
активів товариства і показує забезпеченість власними оборотними
коштами. На кінець звітного періоду значення коефіцієнту вище за його
нормативне значення, а це свідчить про забезпеченість підприємства
оборотними коштами.
2.3 Коефіцієнт структури капіталу (фінансування).
Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) розраховується як
співвідношення залучених і власних коштів і характеризує залежність
підприємства від залучених коштів. За станом на кінець звітного
періоду значення показника рівне 0,09, а це означає, що на 1 грн.
власних коштів, вкладених в активи підприємства, припадає 9 коп.
позикових коштів.
3. Аналіз ділової активності підприємства.
3.1 Коефіцієнт оборотності запасів.
Коефіцієнт оборотності запасів розраховується як відношення
собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) до
середньорічної вартості запасів і показує швидкість обороту запасів
для забезпечення поточного об'єму продажів. За станом на кінець
звітного періоду даний показник складає 4,91.
4. Аналіз рентабельності підприємства.
4.1 Рентабельність підприємства.
Рентабельність продажів розраховується за формулою як відношення
чистого прибутку підприємства до чистого доходу (виручки) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і показує який прибуток
з однієї гривні послуг отримало товариство, тобто характеризує
ефективність господарської діяльності товариства.
Рентабельність підприємства за 2011р. склала 0,01, а це означає, що
після вирахування з отриманого доходу всіх витрат, залишається 1 коп.прибутку від кожної гривні продаж.
Висновок.
На підставі результатів проведеного аналізу фінансового стану за
даними фінансової звітності Публічного АТ "Фірма СЕЛМА" за станом на
31.12.2011р. можна зробити висновок, що товариство має достатній
рівень платоспроможності і фінансової незалежності. Фінансовий стан
підприємства стійкий.
Розрахунок вартості чистих активів
Публічного АТ  "Фірма СЕЛМА"
за станом на 31.12.2011р.
Ідентифікаційний код за ЕДРПОУ 20732066
Одиниці вимірювання: тис. грн.
Показники № рядки балансу За даними балансу на кінець звітного
періоду Розрахункові дані, на кінець звітного періоду
Активи
Нематеріальні активи (залишкова вартість) 010 36 36
Незавершене будівництво 020 2343 2343
Основні засоби (залишкова вартість) 030 21921 21921
Довгострокові фінансові інвестиції, які враховуються за методом
участі в капіталі інших підприємств 040
Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060 61 61
Інші необоротні активи 070
Запаси: виробничі запаси 100 8692 8692
Запаси: тварини на вирощуванні і на відгодівлі 110
Запаси: готова продукція 130 5747 5747
Запаси: товари 140 181 181
Векселі отримані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (чиста
реалізаційна вартість) 160 414 414
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 4626 4
626
Дебіторська заборгованість за виданими авансами 180 5343 5343
Дебіторська заборгованість за нарахованими доходами 190
Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 752 752
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті 230 181 181
Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній  валюті 240
Інші оборотні активи 250 176 176
Витрати майбутніх періодів 270 525 525
*Запаси: незавершене виробництво 120 2239 2239
*
*
Активи, всього 53237 53237
Зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470
Короткострокові кредити банків 500 280 280Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1370 1
370
Поточні зобов'язання за отриманими авансами 540 1057 1057
Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом 550 202 202
Поточні зобов'язання за  позабюджетними платежами 560
Поточні зобов'язання за розрахунками щодо страхування 570 439 439
Поточні зобов'язання за оплатою праці 580 891 891
Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками 590
Поточні зобов'язання за внутрішніми розрахунками 600
Інші поточні зобов'язання 610 192 192
Всього по розділу II 430
Доходи майбутніх періодів 630
*
Зобов'язання, всього 4431 4431
Розрахункова вартість чистих активів 48806 48806
Статутний капітал 300 4782 4782
Неоплачений капітал 360 - -
Вилучений капітал 370 - -
*
Скорегований статутний капітал 4782 4782
*Цей рядок заповнюється емітентом за наявності додаткової інформації
Висновок: чисті активи Публічного АТ "Фірма СЕЛМА" перевищують розмір
статутного капіталу на 44024 тис. грн.

Pdf проспект Сэлма

minikatalog-selma

АО ЭМЗ «ФИРМА СЭЛМА»

Россия, 295000, г. Симферополь
ул. Генерала Васильева, 32А

Приемная: тел. +7 (3652) 58-30-60

Сектор маркетинга:

Тел. +7 (3652) 66-80-82

Факс: +7 (3652) 58-30-53

+7-978-72-888-22 viber

E-mail:  omis2@selma.npfets.ru

ПН-ПТ:  7.30- 16.00 | СБ-ВС:  выходной

Сектор сбыта:

Тел.: +7 (3652) 58-30-52, 58-30-54
 
Факс: +7 (3652) 58-30-53, 66-80-81
 
+7-978-72-888-78
 
 
ПН-ПТ:  7.30- 17.00 | СБ-ВС:  выходной